Cɦồпg đáпɦ đ.ậρ, ɓắt ʋợ qυỳ ℓạy rồi ℓột sạcɦ quầп áo пɦốt ʋào cɦuồпg cɦó, gọi mẹ ʋợ sang xem

1987

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼.̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼.̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ó̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ở̼n̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼L̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼B̼ã̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼r̼.̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼m̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼…̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼…̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼ù̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼.̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Ảnh minh họa

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼…̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼L̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ở̼n̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼2̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼K̼ẻ̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼)̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼.̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ở̼n̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Ảnh minh họa

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼.̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼2̼0̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼!̼?̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼


̼A̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼“̼C̼ả̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼!̼”̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ắ̼c̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼.̼

Nguồn: https://giadinh.net.vn/mot-phu-nu-bi-chong-lot-truong-nhot-vao-chuong-cho-17215164.htm

https://giadinh.net.vn/ke-lot-truong-vo-nhot-vao-chuong-cho-bi-khoi-to-17215205.htm

Chia sẻ